Word-Wide

Основни моменти и базисни правила на таблата

Табла
хазартни игриигра със заровестратегияигри на маса

Табла Турнири Правила История Видове Стратегия Уроци

На вашата територия можете да играете Табла за реални пари в следните сайтове:

bwin
Оценете : Правила

Дъската на Backgammon

Дъската на Backgammon е разделена на четири квадранта с по 6 триъгълника (общо 24 деления), наречени капии. Първият квадрант с капии от 1 до 6 е Вашето вътрешно поле. Вторият и третият квадрант образуват външното поле. То се дели на Вашето външно поле с капии от 7 до 12 и външното поле на съперника Ви с капии от 13 до 18. Последният квадрант е противниковото вътрешно поле с капии от 19 до 24.

Разделящата вертикална линия между вътрешните и външите квадранти се нарича бар („BAR“). Това е мястото, където се поставят избитите от игра пулове. То съответства на капия 25.

Начални позиции

В началото на играта всеки играч поставя пет пула на своята капия номер 6, три пула на  капия номер 8, пет пула на на капия номер 12 и два пула на капия номер 24.

Цел на играта

Целта на всеки играч е да придвижи всички 15 пула до своето вътрешно поле и да ги извади от играта. Печели играчът, който пръв извади всички свои пулове.

Хвърляне на заровете

В началото на играта всеки играч хвърля един зар. Играчът с по-високо число на зара има право на първия ход, като използва за него бройките от двата хвърлени зара - своя и на съперника. Ако играчите хвърлят еднакви зарове, хвърлянето се повтаря, за да се определи кой ще играе пръв.

Когато е на ход, играчът хвърля два зара. За всяко число, получено на зара, играчът може да мести един пул. Ако двете числа са еднакви, хвърлянето се нарича чифт. Тогава играчът може да премести до четири пула.

Местене на пуловете

След хвърлянето на заровете следните правила определят как могат да бъдат придвижвани пуловете:

  • Бройките от хвърлянето на двата зара определят през колко капии може да бъде местен пулът.
  • Пулът може да се движи само напред, от по-горна капия към по-ниска капия.

Пулът може да се мести до дадена капия, само:

  • ако на тази капия няма други пулове.
  • ако капията е заета със собсвен(и) пул(ове) на играча
  • ако на заетата капия има само един противников пул.

Бройките върху заровете определят отделни ходове. Да предположим, че играчът хвърли 3 и 1. Тогава той може да премести един пул през 3 капии и един друг пул – през 1 капия. Но той може да премести и само един пул през 4 капии - първо през 1 капия, а след това – през 3 или първо през 3 капии и още веднъж – през една.

Играчът трябва да използва двете числа от хвърлянето на заровете или всички четири числа от чифта, ако това е възможно. Ако може да бъде играно само едно число, играчът трябва да го играе. Ако само едно от числата може да бъде играно, играчът трябва да го играе. Ако числата не могат да бъдат играни заедно, а само поотделно, тогава трябва да се играе по-високото число.

Избиване

Ако играчът може да премести някой от своите пулове до капия, на която има един противников пул, той може да избие пула на съперника. Избитият пул се поставя на „бара”. Ако наблюдаваме играта като надбягване, то барът е най-отдалечената от вътрешното поле точка.

Влизане на пуловете отново в игра

Когато играчът има пулове на бара, той трябва да премести първо тези пулове. Играчът не може да извърши нито един друг ход, преди да вкара пуловете на бара отново в игра. Пулът може да бъде върнат отново в игра чрез придвижване към свободна капия върху противниковото вътрешно поле. Връщането на битите и изкарани пулове може да се извърши на капия, съответстваща на хвърления зар. Ако играч не можеда върне в игра пул от бара, тъй като съответната капия е изцяло заета от пулове на съперника му, той пропуска ред.

Изваждане на пулове

Когато играчът е преместил всичките си 15 пула във вътрешното си поле, той може да започне да ги изважда. Пуловете могат да се изваждат в следните случаи:

  • Играчът може да извади пул от капия, съответстваща на хвърления зар.
  • Ако няма пул в съответната капия, той трябва да извади от по-горна капия. Ако няма повече пулове на горна капия, той може да извади пул от най-горната капия, където все още има пул.
  • Ако има алтернатива, играчът никога не е задължен да извади пул.
  • o След като веднъж пулът е изваден, той не може да бъде върнат отново в игра.

Край на играта

В края на играта играчът печели или ако е извадил пръв всичките си 15 пула, или ако неговият съперник откаже да приеме удвояването, предложено от играча. Съществуват три различни вида победи:

Единична победа

Ако загубилият играч е успял да извади поне един пул от игра, победителят има единична печалба.

Победа Gammon

Ако загубилият не е успял да извади нито един пул от игра, победителят печели Gammon, което означава двойна печалба.

Моля, имайте предвид при проблеми с връзката, че ако играчът не се свърже отново със сървъра в рамките на три минути или кредитът му за време изтече по време на играта, той губи автоматично играта като Gammon. Това означава, че потребителят ще загуби сума, равняваща се на удвоения му залог.

Победа Backgammon

Ако загубилият не е успял да извади от игра нито един пул и все още има поне един пул в противниковото поле или на бара, победителят печели Backgammon, което означава тройна печалба.

Beavers (Бивърс) Незадължително правило. След като играчът удвои залога, другият играч може непосредствено да удвои отново и запазва контрола върху контриращия куб.

Betano: Luck Rounds БЕЗ ДЕПОЗИТ -> ВСЕКИ ПЕЧЕЛИ

18+ | Важат правила и условия. Проверете повече на сайта!